Общи условия за предварително записване в Depa.bg

Настоящите общи условия уреждат реда за предварително записване в “Depa.bg” – уеб-базиран софтуер за управление на фактури и клиенти.

Платформата се управлява от Депа ЕООД, с ЕИК 206049892, email: hi@depa.bg.

I. Дефиниции

1.1. “Depa.bg” е уеб-базиран софтуер, изграден на домейн с адрес www.depa.bg, която дава възможност на потребители да издават и управляват фактури и свързани счетоводни документи в рамките на своята стопанска дейност.

1.2. “Оператор” е Депа ЕООД, с ЕИК 206049892 – търговско дружество, управляващо Depa.bg и страна по настоящите общи условия.

1.3. “Клиент” е потребител, който използва Depa.bg.

II. Предварителна регистрация

2.1. Предвид факта, че Depa.bg е в процес на бета тестване и доизграждане, потребителите на Depa.bg имат право да направят заявка за предварителна регистрация като клиент.

2.2. Заявките за предварителна регистрация съдържат имейл адрес.

2.3. Заявките се обработват от оператора, който записва данни за потребителите в списък с клиенти. Към момента на завършване на Depa.bg операторът може да създаде профили или да покани записалите се предварително потребители да направят свои потребителски профили в Depa.bg.

2.4. Във всеки един момент преди пускане на платформата потребителите могат да оттеглят своята заявка за предварителна регистрация.

2.5. Настоящите общи условия не уреждат реда за използване на Depa.bg, а единствено отношенията между потребителите и оператора във връзка с предварителната регистрация в Depa.bg. Приемането на настоящите общи условия не дава право на използване на Depa.bg. Използването на Depa.bg следва да се извършва съобразно с общи условия, които ще бъдат публикувани в момента на окончателното изграждане на софтуера, за което потребителите, упражнили правото си на предварителна регистрация съобразно настоящите общи условия, следва да бъдат уведомени посредством предоставения имейл адрес от оператора.

III. Лични данни

3.1. Във връзка с изпълнение на задълженията и правомощията си по настоящите общи условия операторът обработва лични данни на потребителите, от свое име и в качеството си на администратор на лични данни.

3.2. Личните данни се предоставят от потребителите доброволно за нуждите на изпълнение на настоящите общи условия. Потребителите предоставят свои имена и имейл адрес като декларират тяхната достоверност.

3.3. Потребителите имат право да искат достъп, изменение или заличаване на личните данни във всеки един момент посредством писмена заявка в свободен текст, изпратена до имейл адреса на оператора.

3.4. Операторът се задължава да използва личните данни на потребителите единствено за уведомления във връзка с развитието на Depa.bg като платформа в процес на изграждане, както и, ако намери за необходимо, за създаване на потребителски профили на потребителите в платформата.

3.5. Личните данни се съхраняват от оператора в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни и при съобразяване с предвидените в същия мерки за защита. Данните се съхраняват от оператора до изтичане на 2 месеца от момента на изграждане на платформата, но не повече от 1 година от момента на предоставянето им от потребителя.

IV. Допълнителни разпоредби

4.1. Съдържанието на Depa.bg е обект на авторско право на оператора в своята цялост, както и по отношение на отделните обекти на авторско право, находящи се на сайта. Съдържанието на уебсайта не може да бъде използвано от трети лица без изричното съгласие на оператора.

4.2. Настоящите общи условия са в сила до момента на окончателното пускане в експлоатация на софтуера от страна на оператора. Отношението във връзка с предварителното записване на потребители се прекратява в момента, в който потребител получи възможност да упражни правото си да се присъедини към Depa.bg в качеството на клиент.